28.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKMGY: Ömer Dinçkök’ün Şirket için özel denetçi tayin talebi davası, ön inceleme aşaması tamamlandığından tahkikat aşamasına geçilmesine ava dilekçesi ve kararının istenilmesine, diğer talepler ile ilgili celse arası karar verilmesine, bu nedenle duruşmanın 02.03.2017 günü saat 15:00'e bırakılmasına karar verilmiştir.
 • AKSGY: Ömer Dinçkök’ün Şirket için özel denetçi tayin talebi davası, Mahkeme tarafından Şirket lehine reddedilmiştir. Kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık sürede istinaf yolu açıktır.
 • ANSGR: Şirket, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi İncelemesi Raporuna istinaden tarafımıza tebliğ edilen 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait vergi cezaları için 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuştur.
 • ARENA: Şirket’in 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yasal süreci işleterek ilgili Gümrük Müdürlüklerine gerekli başvuruları yapmış ve neticesinde 6736 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan 748.894 TL ve ayrıca usulsüzlük cezasına ilişkin yapılan uzlaşma sonrasında 1.500 TL ödenerek Şirket'in T.C. Gümrük Müdürlükleri nezdinde gözüken geçmişe dönük tüm borç ve yükümlülüklerinin yerine getirilmiştir. Şirketimizin söz konusu Gümrük Vergisi ve Cezalara ilişkin devam etmekte olan her hangi bir davası ya da herhangi başkaca bir yükümlülüğü kalmamıştır.
 • BNTAS: Şirket’in geri aldığı payların Toptan Alış/Satış işlemleri kapsamında Tahsisli Satışını gerçekleştirilmek üzere Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar vermiştir.
 • BRKO: Şirket, faaliyetlerinin iş hacmi, finansman maliyetleri, karlılık ve İşletme hayatının sürekliliği kapsamında değerlendirilmesi sonucunda Halı işletmesinin yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, stratejik ortaklık, kiralama gibi bir yöntem ile değerlendirebilmesi ve arsa, bina makina ve teçhizat değerlerinin yerli ve yabancı yatırımcılara satışı, kiralanması, ortaklık kurulması, imar değişikliği ve kat karşılığı da dahil olmak üzere her türlü gayrimenkul faaliyetlerinde bulunabilme ve parsellerin değerlendirilebilmesi noktasındaki kararları almış ve bu kararlar önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmiştir.
 • BRSAN: 2010 dönemi için tebliğ edilen gecikme faizi hariç toplam 20.9 Milyon TL tutarındaki cezalı vergi tarhiyatları ile ilgili ihtilaflar için 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanundan yararlanılması amacıyla başvuru yapılmıştır. Bu kapsamda yaklaşık 1.7 Milyon TL tutarındaki ödemenin 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin olarak ödenerek söz konusu ihtilafların sonuçlandırılmasına Ayrıca 2013 2014 ve 2015 yılları için Kurumlar Vergisinde matrah artırımı yapılmasına karar verilmiştir.
 • GARAN: Banka’nın 64 gün vadeli, 4.472.550 TL nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma aracının nitelikli yatırımcılara ihracı bugün itibariyle gerçekleştirilmiştir.
 • GOZDE: Yıldız Holding A.Ş, 1,85-1,87 TL fiyat aralığından 216.607 lot Şirket payını toplam 403.315 TL bedelle Borsa’dan almıştır.
 • HALKS: 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait Sigorta Muamelelerine ilişkin vergi incelemesi neticesinde vergi aslı ve cezası ile birlikte 2.980.815 TL'lik vergi/ceza ihbarnamesi için "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 sayılı Kanun" hükümlerinden yararlanılması hususunda 6736 sayılı Kanundan yararlanılmasına karar verilmiştir.
 • HURGZ: Şirket ile %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulları, 25.11.2016 tarihinde, Şirket bünyesinde faaliyet gösteren "Hürriyet Emlak Şubesi" Hizmet İşletmesi'nin, "İştirak Modeli ile Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi" ile Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine karar vermişlerdir. Kısmi Bölünme İşlemi kapsamında Şirketimiz (Bölünen Şirket)'de herhangi bir sermaye azaltımı/artırımı işlemi söz konusu olmayacaktır.
 • KIPA: Şirketimizin 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun çerçevesinde 2011-2012-2013-2014-2015 yıllarına ilişkin olarak kurumlar vergisi matrah artırımı başvurusu uygun görülmüştür. Şirket söz konusu başvurusu kapsamında toplamda 24.082,50 TL ödemiştir.
 • NTHOL: Şirket, Net Turizm paylarının satışına ilişkin olarak bulunan oranların %50'den az olması sebebiyle; ilgili mevzuat kapsamında önemlilik kriterinin gerçekleşmediği ve bu sebeple Şirket'in ilgili pay sahipleri bakımından herhangi bir ayrılma hakkı doğmadığı açıklanmıştır.
 • OZKGY: Şirket, uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin ve Türkiye sermaye piyasalarına olası yansımalarının, payları borsada işlem gören şirketimizin hisse değeri üzerinde oluşturabileceği potansiyel yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla, toplamda 3.000.000 adet payı ve bugünden itibaren 1 yılı aşmamak kaydıyla, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar, gerekli görülen durumlarda geri alım yapılmasına, bu amaçla 6.000.000 TL tutarına kadar kaynak ayrılmasına karar vermiştir.
 • PRKME: Şirket’in 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen vergi inceleme raporunda gecikme faizi hariç 2.668.919 TL tutarındaki cezalı vergi tarhiyatı ile ilgili olarak 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanılması amacıyla başvuru yapılmasına ve yurt içi ÜFE dahil yaklaşık 2.068.093 TL'lık tutarın 18 taksitte ödenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
 • RYSAS: Şirket’in İzmir-Torbalı Şubesi, bölgedeki faaliyetler İstanbul Merkez'den yürütüleceği için kapatılmıştır.
 • SAYAS: Şirket’in Evren Güldoğan ile şirketimizin yönetim kontrolüne sahip olan Ercan, Erkan ve Mahmut Güldoğan arasında akdedilen Pay Devri Sözleşmesi ile şirket üzerinde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun manasında bir ortak kontrol tesis edilmesinin öngörülmesi nedeniyle Rekabet Kurulundan izin alınması için yapılan başvuru, işlemin izne tabi olmadığı şeklinde sonuçlanmıştır.
 • SKBNK: Banka, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet programı kapsamında 180 mn TL tutarındaki menkul kıymet ihracı gerçekleşmiştir. Söz konusu menkul kıymetlerin vadesi 13.09.2021 olup; ihracın yatırımcısı Dünya Bankası kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu'dur (IFC). İlgili fonlama esnaf, işletme ve KOBİ'lerin finansmanında kullanılacaktır.
 • TATGD: Şirket, 50 mn TL nominal değerli 728 gün vadeli tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.
 • UMPAS: Şirket’in 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle 24.12.2016 tarihine ertelenmiştir.
Yukarı