25.08.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • DENIZ: Rekabet Kurulu'nun Banka aleyhine vermiş olduğu idari para cezasının iptali talebiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma istemli olarak açılan davanın mahkeme kararı ile reddedildiği ve kararın Danıştay'da şirket tarafınca temyiz edildiği, 24.06.2016 tarihinde Danıştay onama kararı bankaya tebliğ edilmiş olup, söz konusu karara karşı karar düzeltme başvurusu yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu karar düzeltme başvurusu yapılmış olup, gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
  • FENER: SPK düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık konsolide bilançodaki aktif toplamının %5 veya daha fazlasına ya da konsolide gelir tablosunda yer alan yıllık ciro(hasılat) değerinin %5 veya daha fazlasına tekabül eden tutarda gelir yaratan reklam, isim hakkı ve sponsorluk dahil anlaşmaların yapılmasına, değiştirilmesine veya sona erdirilmesine yönelik işlemlerin Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yapılmasına karar verilmiştir.
  • GSDHO: Muhammed Ali Aydın, 180.999 lot Şirket hissesini, Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
  • KUTPO: Şirket, %100 oranında pay sahibi olarak NG Kütahya Porselen Turizm Gayrimenkul Ve Pazarlama A.Ş. ünvanlı finansal duran varlık edinmesi sebebiyle, 30 Eylül 2016 tarihli rapordan başlamak üzere Finansal Tablolarını Konsolide olarak yayınlayacaktır.
  • LINK: Şirketin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi Kurulması yönünde gerekli çalışmaların başlatılmasına, Ar-Ge projeleri ile mevzuatın gerektirdiği diğer hazırlıkların tamamlanmasını takiben, Bakanlığa başvuru yapılması yönünde karar verilmiştir.
  • OSTIM: Senkron Plastik İnşaat Tekstil San.ve Tic.A.Ş.'nin hisse devir sözleşmesindeki şartlar yerine getirilmiş olup, şirkete ait tüm hisseler 2.000.000 TL bedelle devredilmiştir.
  • PETKM: Muhammed Ali Aydın, 771.721 lot Şirket hissesini, Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
  • PRKAB: Şirket, Rusya'da kurulacak "ZapsibNeftekhim" petrokimya tesisi projesi ile ilgili olarak ; Technip France firmasından, 2016 ve 2017 yıllarında peyder pey tedarik edilmek üzere 15 milyon – 20 milyon Euro bandında alçak ve orta gerilim enerji kablosu siparişi almıştır.
  • TCELL: Şirket “geri alım programı” açıkladıktan sonraki ilk alımını dün gerçekleştirdi. Şirket 486.575 adet payını 9,78 – 9,95 TL fiyat aralığından gerçekleştirdi. YF Araştırma Yorum: Yönetim, 27 Temmuz’daki kararında 150 mn TL’ye kadar geri alım yapabileceğini belirtmişti. Şirket’in bu satın alım haberinin pozitif etkisi olacağını düşünüyoruz.
  • YGYO: Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından değerlemesi yapılan 60.000.000,00 TL sermayeli Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'nin sermayesinin %65,44 'ünü oluşturan 39.265.790 adet payın Yeşil İnşaat'tan 282.314.005 TL bedel ile satın alınmasına ilişkin işlemin Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkı doğurması nedeniyle; Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak 235.115.706,01 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin %5'i oranında yani 11.755.785,3 Türk Lirası "üst sınır" getirilmesine ve toplam maliyetin Şirket çıkarılmış sermayemizin %5'ini yani 11.755.785,3 Türk Lirası'nı aşması halinde Genel Kurul kararı alınmış olmasına rağmen söz konusu işlemin gerçekleştirilmemesine, işlemden vazgeçilmesine karar verilmiştir.
Yukarı