22.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ATSYH: Borsa İstanbul’un talebine istinaden yaptığı ek açıklamaya göre; Naviga Tekstil'e satılan taşınmazlarla ilgili olarak, Şirketimizin sattığı Ataşehir/istanbul adresindeki taşınmazın tapu devri gerçekleştirilmiştir. Or-Na Tarım sattığı Torbalı/izmir'deki taşınmazın devir işlemlerine 22.12.2016 tarihinde başlanılacaktır. Naviga Tekstil, Zafer Ateşli'den 534.515,55-TL, Ahmet Can'dan ise 1.783.186,30-TL. tutarında senet almış senetleri ciro ederek Şirket’e ve Or-Na Tarım'a vermiş, Şirket de senetleri Zafer Ateşli'ye borç ödemesinde kullanmıştır. Şirket’in Naviga Tekstil paylarının alımından dolayı Zafer Ateşli'ye ve Mehmet Ateşli'ye kalan 2.500.000 TL borcunun ise sermaye artışı yapılarak karşılanması planlanmaktadır.
 • AVTUR / AVGYO: Şirket, Mülkiyeti bağlı ortağı Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.'ye ait olan Edirne-Merkez’deki 21.538,00 m2'lik arsa üzerinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ortak olarak Otel-Yurt-AVM projesi hazırlanması için protokol imzalanmıştır.
 • BAGFS: SNC-Lavalin SA/NV firması arasında ThyssenKrupp Industrial Solutions AG'ye anahtar teslimi ihale edilen CAN/AN tesisinin; kurulu kapasitesi olan 2.000 ton/gün Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) ve 1.550 ton/gün stabilize Amonyum Nitrat (AN)'ın Avrupa piyasalarına ihraç edilecek kalitede üretim yapmasını teminen mühendislik, malzeme tedarik ve denetim-gözetim hizmetlerinin yanı sıra süreç ve operasyonların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi hizmetlerini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır. İyileştirme çalışmalarına 2017 yılında başlanacak ve bu çalışmalara dek tesis üretime devam edecektir. Sözleşme bedeli 4 mn EURO'dur.
 • BRKO: Şirket, tarafına ulaşan yazı ile Şirket’e ait Niğde OSB sınırları içerisinde bulunan 458 / 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin OSB sınırları dışarısına çıkarılmasının Bakanlıkça uygun görüldüğünü açıklamıştır.
 • CEMAS: 01.09.2016-31.08.2018 dönemi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sonucu Birleşik Metal İşçileri Sendikasının işyerimizde grev kararı almış olması nedeni ile lokavt kararı alınmasına karar vermiştir.
 • COMDO: Ana Ortak konumunda olan Componenta Corporation'ın Şirket sermayesinde sahip olduğu hisselerinin ve/ veya Şirket'e ait varlıkların kısmen veya tamamen; sermaye artırımı ve/veya ortak satışı yoluyla satışı işlemlerine ilişkin olarak Ana Ortak ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında bir danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.
 • EGPRO: Şirket, fabrikasının 20.607,96 m2 büyüklüğündeki yan parselini, Gürmen PVC Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’den 5.667.189 TL bedelle satın almıştır.
 • IEYHO (USAS): Şirket yönetim kurulu, dolaylı bağlı ortaklığı Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. (Özışık)'ne olan borcuna mahsuben, Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. (USAŞ) paylarından; alış veya satışlarında şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak işlemler için tanımlanan baz fiyat olan geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak beher değeri 0,45TL olarak hesaplanan 37 mn adet payı Toptan Alış Satışlar Pazarında Özışık'a satılmasına karar verilmiştir. Söz konusu işlem sonrasında USAŞ'ın yönetim kontrolünde bir değişiklik olmayacaktır.
 • ISCTR: Banka Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklar SISE, TSKB, ANHYT, ISFIN, ISGYO ve ISMEN paylarında ödenmiş sermayelerinin azami %3'ü ile sınırlı olmak kaydıyla, piyasadan satın alınması konusunda karar tarihinden itibaren 2017 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
 • ISGSY: Şirket, bağlı ortaklığı Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %133,33 oranında (nominal 3.603.333 TL) tutarında bedelli artırılması işlemine iştirak edilmesine karar verilmiştir. İşlem karşılığında Numnum'a 31.12.2016 tarihine kadar toplam 10.000.000 TL ödenecektir.
 • LOGO: Şirket’in 2016 solo beklentileri; satış gelirleri ve faaliyet karlılığı konsolide bütçesi çerçevesindeki hedeflerin üzerinde gerçekleşerek FAVÖK’ü olumlu etkilendiğinden yukarı yönlü revize edilirken, vergi öncesi kâr 31 Ekim 2016 tarihinde tamamlanan nitelikli yatırımcılara hisse satışı giderleri ve ayrılan Total Soft şüpheli alacaklar karşılığı nedeniyle vergi öncesi kârı aşağı yönlü revize olmuştur. Bu noktada Total Soft’un beklentileri aşağı revize edilirken, konsolide beklentiler ise yukarı yönlü revize olmuştur.
 • MNDRS: Şirket, bağlı ortaklıkları olan Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.'nin ("Akça Enerji") ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Tan Elektrik")’ sermaye artırımlarına katılma kararı almıştır. Sermaye artırımında kullanılmayan yeni pay alma haklarının Şirekt tarafından kullanılan Akça Enerji’de 42.000.000 TL ve Tan Elektrik’te 18.000.000 TL sermaye tutarının taahhüt edilmesine ve taahhüdün Şirket’lerden alacaklarından karşılanmasına karar verilmiştir. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Şirket’in Tan Elektrik Üretim A.Ş. sermayesindeki doğrudan payı %66'ya yükselirken, Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. sermayesindeki doğrudan payı %68'e yükselecektir.
 • OSTIM: Şirket’in %50 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına ilişkin hak kullanım işlemleri 26 Aralık tarihinde gerçekleşecektir.
 • POLHO: Polisan Holding A.Ş'nin Kansai’ye devri sonucu rüçhan haklarını kullanmaması sonucu, Polisan Holding A.Ş.'nin Polisan Boya'daki hissedarlık oranı %50 olmuştur. Kansai Paint'in hisse devri mukabilinde Polisan Holding A.Ş. 'e 68.500.000 USD ödemiş ve sermaye artırımı dolayısı ile Polisan Boya'ya toplamda 45.000.000 USD para transferinde bulunmuştur. Şirketin yeni adı "POLİSAN KANSAİ BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olarak tescil edilmiştir.
 • POLTK: Coventya Beteilligungs GmbH’nin uzun vadeli büyüme planları kapsamında, söz konusu Şirket ile Atilla Yaman, Mesut Akkaya, Nilgün Yaman, Filiz Akkaya ve Bahar Akkaya arasında, Politeknik’in %80 hissesi için hisse alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu payların oy hakkı karşılığı %87,61’e denk gelmektedir. Söz konusu işlemin büyüklüğü yaklaşık 44.177.569 TL (12.113.400 Euro) seviyesindedir. Beher pay alım bedeli ise yaklaşık olarak 14,7259 Türk Lirası'na tekabül etmektedir.
 • TCELL: Şirket’in 4.5G hizmetlerinin yaygınlaşması, yüksek değer yaratan abone odağı, ek servisler ve yeni abone kazanımına yönelik stratejileri neticesinde, 2016 yılının ikinci yarısından itibaren ivmelenen büyüme ve faaliyet karlılığı performansı ile beraber, 2016 yılı beklentilerinde yukarı yönlü bir güncelleme yapmıştır. Buna göre grup gelir büyümesi %8-10 aralığından %10-12 aralığına revize olurken, FAVÖK marjı beklentisi ise %31-33 aralığından %32-33 aralığına revize olmuştur. YF Araştırma Yorum: Söz konusu revizyonların hisse performansına pozitif katkı yapmasını bekliyoruz.
 • TRCAS: Şirket’in geri alım yoluyla sahip olduğu Şirket sermayesinin %5,36'sına tekabül eden 14.471.335,909 TL nominal değerli "Borsada İşlem Gören" nitelikteki payların 1,40 TL fiyatla alıcı Turcas Enerji Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında bugün gerçekleştirilecektir.
 • TRGYO: SPK, Şirket’in ‘‘TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle Şirket bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak 14 Kasım 2016’da yapılan başvuruyu onaylamıştır.
 • ULKER: Mehmet Kantarcı, 200 bin lot Şirket hissesini Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya kayıt başvurusunda bulunmuştur.
Yukarı