Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • BRISA: Aksaray fabrikası için alınan 09.10.2013 tarihli yatırım teşvik belgesinin yatırım süresi 09.10.2018'den 09.04.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu uzatım ile birlikte, Aksaray büyük ölçekli yatırım teşviki kapsamındaki %90'lık kurumlar vergisi indirimi, son 5 yılda olduğu gibi, fabrika ayrımı gözetmeksizin tüm Brisa vergi matrahına 2021 yılı Nisan ayına kadar uygulanmaya devam edecektir.
  • CIMSA: Yurtiçinde, Türk Lirası cinsinden, toplam 1.000.000.000 TL tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine,İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 3 yıl olarak belirlenmesine, finansman bonosu ve/veya tahvillerin iskontolu ve/veya kuponlu olmasına, kuponlu finansman bonosu ve/veya tahvillerin sabit veya değişken faizli kupon ödemeli olmasına karar verilmiştir.
  • FENER: Pay sahipleri, ellerindeki payların %250'si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.Yeni pay alma hakkı kullanım (Rüçhan hakkı kullanım), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 11.10.2018 - 25.10.2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.Pay sahipleri, Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 5 (Beş) Türk Lirası fiyat üzerinden satışa arz edilecektir.
  • KERVN: Faaliyeti durdurulan şirket iştiraki SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.'nin aktifinde kalan tesis ve makineler ile fabrika binasının kiralanması ve/veya satışı gündemdedir.
  • SALIX: İlgili mevzuat uyarınca zorunlu pay alım teklifi fiyatı 1,00 TL nominal değerli beher B Grubu pay için 4,15 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu fiyat pay devrinin kamuya duyurulduğu tarih olan 01.10.2018 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak üstünde de kalmak üzere hesaplanmıştır.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, YYAPI.E payları 10/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 24/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yukarı