01.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AEFES: Türkiye'de bira üretim ana hammaddelerinden şerbetçiotu işleme faaliyetimiz halen Şirket’in % 100 oranında iştiraki "Tarbes Tarım Ürünleri ve Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" (Tarbes A.Ş.) tarafından yürütülmektedir. İştirak yapısının sadeleştirilmesi ve işlem maliyetlerinin azaltılmasına yönelk olarak; Yönetim Kurulu 29 Kasım 2016 tarihli toplantısında, Şirket’in %100 oranındaki bağlı ortaklığı Tarbes A.Ş.'ni devir almak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmeye yönelik karar vermiş olup, birleşme işlemlerinde Şirket’in 30/09/2016 tarihli mali tabloları esas alınacaktır. Halihazırda Şirketin devrolacak şirketin % 100 pay sahibi olması nedeniyle birleşme neticesinde herhangi bir sermaye artışı söz konusu olmayacaktır.
 • AKSEN: 10.11.2016 tarihli duyurusunda belirtildiği üzere santralleri için verilen tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla bir komite kurulmuştur.Komite değerlendirmesine istinaden, toplam 232 MW kurulu güce sahip, Hatay Sebenoba Rüzgar Santrali, Manisa Karakurt Rüzgar Santrali, Balıkesir Şamlı Rüzgar Santrali, Ayvacık Rüzgar Santrali, Kapıdağ Rüzgar Santrali ve Belen/Atik Rüzgar Santrali'nin Güriş Şirketler Grubu'na toplam 259.000.000.00 Amerikan Doları'na satışı konusunda anlaşmaya varılmış olup, EPDK, Rekabet Kurumu ve Ekonomi Bakanlığı'nın onayları sonrası satış işlemi tamamlanacaktır.Satışın gerçekleşmesi sonrasında elde edilecek nakit tahsilat, Ana Ortaklığın kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır.
 • ASELS: Şirket ile SSM arasında Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili olarak 05.02.2013 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 64.964.559,- ABD Doları tutarında ilave "Güvenlik Sistemi" siparişi verilmiştir. Sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2019 yılına kadar tamamlanacaktır.
 • BRISA:Şirketin 27 Ekim 2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen 2011 vergilendirme dönemine ilişkin ilave 4.232.081,47 TL kurumlar vergisi aslı ve 7.481.370,99 TL vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak,"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 sayılı Kanun" hükümlerinden yararlanılması sonucu toplam 2.391.526,20 TL vergi aslı ve gecikme faizi, ilgili vergi dairesine ödenerek bahse konu uyuşmazlık sona erdirilmiştir.
 • DOHOL: 7 Kasım 2016 tarihinde %100 oranında paya sahip olduğu sermayesinin, 6.000.000 Türk Lirası'na artırılmakta olduğunu açıkladığı doğrudan bağlı ortaklığımız Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'de, DAF markalı kamyonlara öncelikle İstanbul'da bayilik hizmeti verilmesi ile ilgili "Bayilik Sözleşmesi"nin imzalanmasında DAF Trucks NV ile birlikte son aşamaya gelinmiş olup, ilk siparişerin önümüzdeki hafta verilmesi öngörülmektedir.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Bahçelievler Yenibosna Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım işi" (Karat 34) kapsamında 1542 Ada 37 Parselde; 470 adet konut ve 151 adet ticari üniteden oluşan toplam 621 adet bağımsız bölümün Yapı Ruhsatları 25.01.2016 tarihinde alınmıştır. Ancak projede revizyona gidilmiş, C Blokta bulunan 227 adet konut sayısı 198 adet olacak şekilde 25.11.2016 tarihinde Tadilat Yapı Ruhsatı alınmıştır. Böylece, Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 592 adet olmuştur. Şirket ile Tariş Kooperatif Birlikleri arasında, İzmir'in Konak ilçesinde, Tariş Kooperatif Birliklerine ait arsalar üzerinde gelir paylaşımı yöntemiyle proje geliştirmek üzere protokol imzalanması planlanmaktadır.
 • GSDHO: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2016 tarih ve 2016/29 sayılı bülteninde Şirketin ödenmiş sermayesinin 200.000.000 TL bedelsiz artırılarak 450.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 23.06.2016 tarihli başvurusunun onaylandığı açıklanmıştır.
 • GUBRF: 2016 yılı başında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yaptığımız duyuru kapsamında; 2016 yılı faaliyetlerimizden toplam 4.044-milyon TL ciro ve ana ortaklık payına isabet eden toplam 395-milyon TL FAVÖK gerçekleştirmeyi hedefliyordu. Satış Gelirleri 2.976 Favök 112 Favök (Ana Ort.) 83 milyon TL’ye revize edilmiştir. 2014 yılı 3. çeyreğinde başlayan, 2015 ve 2016 yılları boyunca da devam eden gübre ve gübre hammaddelerinin fiyatlarındaki sert düşüş, 2016 yılı hedeflerimizden uzakta kalınmasına yol açan temel faktör olmuştur. İran’daki iştiraki ve bağlı ortaklıklarının beklentilerin altında üretim ve satış yapmış olması, Yurtiçinde nitratlı gübre satışlarının yasaklanması ve bunların ikamesi olarak değerlendirilecek ürünlerin dönemsel fiyat artışları, Özellikle yılın son çeyreğindeki döviz kurlarındaki ani ve sert artışların alımlara olan negatif etkisi yüksektir.
 • TCELL: Şirket geri alım kapsamında 500 bin adet hisseyi 9.21 ortalama fiyattan satın almıştır.
 • TSKB: Bankanın Dünya Bankası'ndan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisi ile temin edip Türkiye genelinde özel sektör firmalarının jeotermal yatırımlarının finansmanına yönelik kullandırılacak olan 150 milyon ABD Doları tutarındaki "Jeotermal Geliştirme Projesi" ("Geothermal Development Project") kredisi sözleşmesi 30 Kasım 2016 tarihinde imzalanmıştır.
 • TTRAK:Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetki ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 1 yıllık dönem içerisinde yurtiçinde nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip toplamda 200 milyon TL nominal değerli tahvil, bono veya benzer nitelikte borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Bu karar kapsamında, 200 milyon TL'ye kadar ihraç limiti alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 02.12.2016 Cuma günü yapılacaktır.
 • VAKBN:Banka, yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere en fazla 1.000.000.000 TL nominal değerli bonoların ihracı için gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyurulmuştu.Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 161 gün vadeli 327.000.000- TL nominal değerdeki VakıfBank bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yukarı