VİOP Gün Ortası Yorumu

17.12.2014

VIOP-30 Kontratı: 98.200
Tepki denemeleri zayıf kalan sözleşme seansı % 0. 68 oranında
değer kaybıyla ile 98. 20 0 puanda kapattı.
Sözleşmede 98 . 000 ilk destek konumund a. Bu seviyeni n
üzerinde tutunma çabasının yetersiz kalması halinde gevşeme
eğilimi tekrar ivme kazanab il ir. Ol ası geri çekilmelerde ise
9 7.70 0 ve 9 7000 s eviyeleri alt destekler olarak takip edilebil ir .
S özl eşm ede 9 9. 30 0 v e 10 0 . 1 00 s ev i yel er i i s e gü n i çi d ir en ç
k o num u nd a ol ac akt ır.
Destekler 98.000 97.700 97.000
Dirençler 99.300 100.100 100.500
VIOP-Dolar Kontratı:2.3760
Günün ilk yarısında dar bantta yatay hareket eden sözleşme
gün ortasında % 0. 0 3 oranında değer kaybı ile 2 .3750- 2,377 0
a r alığı n d a işl em gö r üy or .
S özl eşm ede 2, 3 6 5 0 s ev i y esi g ü n i çi işl em l er de i lk des t ek
o l ar a k t a kip ed il ebi li r. Bu s ev iy eni n ü zer i nd e k a lı namam ası
h a li n d e i s e 2 , 3 5 70 v e 2, 35 0 0 s ev i y el eri g ü n i çi işl em l erde a l t
d est ek l er ola r ak t a ki p edi l ebil ir.
Destekler 2,3650 2,3570 2.3500
Dirençler 2.4000 2.4080 2.4160

Yukarı