18.07.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ASYAB:Bankanın, Hisse Satış İhalesine ilişkin olarak şartname temin eden 3 katılımcıdan 2'si ön yeterlilik için gereken şartları taşımaması ve/veya şartları taşıdığını tevsike yönelik belgeleri ibraz etmemesi nedeniyle ihale süreci dışında kalmıştır. Ön yeterliliği geçen 3'üncü katılımcı ise herhangi bir teklif sunmayarak ihaleden çekilmiştir. Dolayısıyla, Asya Katılım Bankası A.Ş. Hisseleri Satış İhalesine ilişkin sürecin olumlu bir şekilde neticelendirilmesi mümkün olmamıştır. Durum, Satış Komisyonu'nca tutanakla tespit edilmiş ve konunun Fon Kurulu'na arz edilmesine karar verilmiştir.
 • EGEEN: Pınarbaşı Merkez üretim tesislerindeki modernizasyon çalışması devam etmekte olup, bu yatırım için alınan teşvik belgesi ekindeki makine ve teçhizat listesi ve teşvik kapsamındaki toplam yatırım tutarı 14.906.205 TL. olarak güncellenmiştir.
 • EKGYO: Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak-30 Haziran 2016 tarihleri itibariyle, toplamda 1.766.417.300,58 TL (KDV Hariç) değerinde, 2.656 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir.Bu satışların toplamda 159.897.063,00 TL (KDV Hariç) değerindeki, 253 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Haziran ayı içerisinde satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı ise 447 adettir. Bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri ise toplam 329.153.554,21 TL dir. FRİGO: Mayıs ayından bu yana dünyadaki ekonomik konjonktüre bağlı olarak,şirketin ihracat yüklemeleri dolayısıyla da tahsilatları yavaşlamıştır. Bu sebeple bayram tatili sırasında bazı ödemelerde temerrüde düşülmüştür.Bazı alacaklar şirket varlıkları üzerine haciz uygulama girişiminde bulunmuşlardır. Bu şekilde şirket varlıklarının talan olmaması, hem paydaşlarıın hem çalışanların hem de alacaklıların haklarının korunması amacıyla iflas erteleme ve ihtiyati tedbir kararı almak için 08.07.2016 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile 11.07.2016 tarihinde mahkemeye müracaat edilmiştir.Ve yine 08.07.2016 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararıyla da ihtiyati tedbir kararı alınıncaya kadar bu durumun açıklanması ertelenmiştir.
 • IPEKE/KOZAA/KOZAL: İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (30.06.2016 tarihli finansal raporlar için 02.01.2017 (dahil) tarihine kadar)Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (30.06.2016 tarihli finansal raporlar için 02.01.2017 (dahil) tarihine kadar)- Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (30.06.2016 tarihli finansal raporlar için 02.01.2017 (dahil) tarihine kadar)- Asya Varlık Kiralama A.Ş. (31.12.2015, 31.03.2016 ve 30.06.2016 tarihli finansal raporlar için sırasıyla 30.09.2016(dahil), 31.10.2016(dahil), 30.11.2016(dahil) tarihine kadar) süre verilmiştir.
 • KARSN: mevcut 600.000.000 TL (Altıyüzmilyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanına, 18.04.2016 tarihli ve 2016/14 sayılı sermaye artırımına ilişkin kararımız ile ulaşılabileceği dikkate alınarak yeni kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL (Dokuzyüzmilyon Türk Lirası) olarak belirlenebilmesine karar verilmiştir.
 • METRO: Yönetim Kurulunun 10.06.2016 tarihli kararı ile şirketin 31.12.2015 tarihli mali tablolarında açıklandığı üzere 2015 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan zarar sebebiyle kar dağıtılmaması teklifi 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olan genel kurul toplantısının 6. gündem maddesinde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
 • NTTUR/NTHOL: Net Holding A.Ş. tarafından Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işlemi başvurusunun geri çekilmesi ile ilgili olarak,01.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince SPK'ya müracaat edilmiştir. Net Holding A.Ş.'ne hitaben yazılan, SPK'nın 14.07.2016 tarihli yazısı ile başvuru dosyası işlemden kaldırmıştır. Ayrıca NTHOL’ün mevcut 500.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
 • OZKGY: Şirketin ve bağlı ortaklığı Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin İstanbul Beşiktaş'ta bulunan arazisine ilişkin 1/5000 nazım imar planı tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından onaylanmış olup, İBB Meclis Kararı 15.07.2016 tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkmıştır. Şirket, Bağlı ortaklığı Arstate Turizm A.Ş. mülkiyetinde yer alan toplam 5 adet parsel içerisinde turizm amaçlı proje geliştirilmesi düşünmektedir.
 • PINSU: Şirketin 12.789.345,27 TL.'lik çıkarılmış sermayesinin, 31.973.363,175 TL. nakit ilave ile 44.762.708,445.-TL'na çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve yeni sermaye 15/07/2016 tarihinde tescil edilmiştir.Sermaye artırım sürecinde, 09.06.2016-23.06.2016 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından (rüçhan hakları) 31.822.003,56.-TL., 28.06.2016- 29.06.2016 tarihleri arasındaki halka arzdan 239.598,19.-TL. olmak üzere toplam 32.061.601,75.-TL. fon sağlanmıştır.
 • RYGYO: Şirket portföyünde yer alan Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi 3903 Ada 1 Parsel üzerindeki 3.298,40 m2'lik arsanın üzerinde bulunan 12.718 m2'lik Otel, işyeri ve ortak alanlardan oluşan gayrimenkulün mağazalar ve dükkanlar hariç olmak üzere 7.531 m2'lik Otel binası "Rey Otel İşletmeciliği ve Ticaret Ltd.Şti.'ye 3 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen Otel binasından 3 senede yaklaşık KDV dahil 10.750.000 TL gelir elde edilecektir.
 • SKBNK: Şekerbank, 99.5 milyon EUR ve 18 milyon USD olmak üzere toplamda yaklaşık 130 milyon USD tutarında 364 ve 367 gün vadeli iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır. Krediye ilişkin anlaşma 14 Temmuz 2016 tarihinde imzalanmıştır. Dış ticaretin finansmanı için kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla 364 gün için Libor/Euribor+ %1,20 ve 367 gün için Libor/Euribor+ %1,30'dur.
 • TTRAK: 21 Aralık 2015 tarihli özel durum açıklamasında, traktör tasarımı ve üretimine yönelik olarak önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleştirilecek Ar-Ge yatırımlarının finansmanı için Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 35 milyon Euro tutarında 6 yıl vadeli ve 6 ayda bir anapara ve faiz ödemeli bir kredi sözleşmesi imzalandığı ve nihai faiz oranının kullanım tarihinde netleşeceği belirtilmiştir. Söz konusu kredi 15 Temmuz 2016 itibariyle kullanılmış olup, nihai faiz oranı banka masrafları hariç yıllık % 0,950 olarak belirlenmiştir.
 • VERUS: Şirketin 20.11.2014 tarihinde yaptığı özel durum açıklaması ile 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında, %100 bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim A.Ş. tarafından Şırnak-Pervari Bölgesi M48 c2 no.lu paftada petrol arama ruhsatı almak amacıyla T.C. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru kamuya duyurulmuştur.
 • YKBNK: Banka halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 179 gün vadeli, 326.000.000 TL nominal değerdeki bononun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanıldığı duyurulmuştu.Bu kapsamda; 179 gün vadeli, 326.000.000 TL nominal değerdeki bononun nitelikli yatırımcılara ihracı bugün (15.07.2016) itibariyle gerçekleştirilmiştir.
Yukarı