Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ASELS: Aselsan’ın nihai halka arz fiyatı 21,35 TL olarak belirlendi. Nihai tahsisat oranları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %60,9, Aselsan Çalışanları için %0,3, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %18,7 ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için %20,1 olarak belirlenirken, Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların talepleri %80,5 oranında karşılanmıştır. Aselsan Çalışanları ile Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların ise taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toptan Alış Satış işlemi 5 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek olup hisse 7 Haziran 2018'de tekrar işlem görmeye başlayacaktır.
  • DENGE: Şirketin bağlı ortaklığı Toma Finance Ltd.'nin faaliyetlerinin durdurulması neticesinde, Şirketin 13/02/2018 tarihinde KAP'ta yayınlanan finansal tablolarında yer alan "durdurulan faaliyetlerin" 2016 yılı karına etkisi dikkate alındığında, 2016 yılında sürdürülen faaliyetlerden dönem zararı elde etmesi nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 34. maddesi kapsamında Kotasyon Yönergesinin 8/1-b maddesinde yer alan son iki yıl kar elde etmiş olması şartını sağlamadığından Şirketin Ana Pazara geçiş başvurusunun red edilmesine, Bununla birlikte, Şirketin hakim ortağının değişmesi sonrasında sahip olduğu iştiraklerle birlikte Şirketin faaliyet gösterdiği alanının değişmesi nedeniyle, bu değişimin etkilerinin Şirketin finansal tablolarına yansımasından sonra tekrar başvurması halinde Şirketin durumunun yeniden değerlendirilmesi ve Şirket paylarının GİP'te işlem görmeye devam etmesinekarar verilmiştir.
  • DGGYO: Şirket portföyünde yer alan; tapunun Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22B24C2A Pafta, 6371 Ada 2 sayılı ve 60.865 m2 yüzölçümlü parselde bulunan Gebze Center AVM, Otel, Ticari Alan ile 74433/100000 hissesine sahip bulunduğu tapunun Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22B24B2A Pafta, 6371 Ada 4 Parselinde kain 2.000 m2 yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazdaki işbu 74433/100000 hissesinin tamamının satışı hususunda SEYİR Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile görüşmelere başlanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.
  • DZGYO: İşlem'in onaylandığı 1 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'a katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri 1 TL nominal değerli her bir pay için 3,2342 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma hakkını kullanabileceklerdir.
  • EGCYO: Borsa tarafından , payları Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem gören Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket, Egeli Tarım) ile ilgili olarak daha önce 22/02/2016 tarihinde KAP'ta yayımlanan Borsa duyurusu ile Kotasyon Yönergesi'nin aynı bendi kapsamında finansal durumunu güçlendirecek önlemler alması konusunda uyarılan Şirketin, finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede vadesi geçmiş finansal ve kamu borçları bulunması nedenleriyle, Şirketin ve finansal yatırımlarının faaliyetleri ve finansal durumu da dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verilmiştir. Bugün Seans Öncesi Temettü Dağıtacak Şirketler:
  • CUSAN: Hisse başı brüt 0.05TL
  • AYES: Hisse başı brüt 0.07TL
  • EGSER: Hisse başı brüt 0.15TL

Yukarı