28.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKENR: Şirket’in %100 iştiraki konumuda bulunan Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alması" suretiyle Şirket bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin birleşme sözleşmesi imzalanmıştır.
 • ALARK: Basında, müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızdan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.' deki hisselerimizi ortağımıza satmak üzere görüşmeler yaptığımıza ilişkin bir haberin yer alması üzerine bu açıklamamızın yapılmasına gerek duyulmuştur.Ortağımız Carrier HVACR Investments B.V. ile, şirketimizin gelecek planlamasına ilişkin görüşmeler yapılmıştır. Hisse satışına ilişkin alınmış bir karar olmayıp, bu yönde bir karar oluşması halinde kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.
 • ATSYH: Şirket’in istifa eden yönetim kurulu üyesi Tanju Karadağ yerine atanan Ahmet Mert Gülşen’in tescili kabul edilmemiş ve yönetim kurulu seçiminin genel kurulda yapılması istenmiştir. Tescil işlemi gerçekleşmediği için Tanju Karadağ'ın yönetim kurulu üyeliği devam edecek olup, Ahmet Mert Gülşen'in ataması iptal edilmiştir. Yapılacak ilk genel kurulda yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır.
 • AVGYO: Hissedeki temerrüt işlemleri 27 Mart itibarıyla tamamlanmıştır.
 • BNTAS: Şirket’in %50 bedelsiz sermaye artırımına ilişkin işlemlerin 30 Mart 2017 tarihinde gerçekleşeceği açıklanmıştır. Söz konusu işlem için pay sahibi olma son tarihi 29 Mart olarak belirlenmiştir.
 • BUCIM: Şirket tarafından yapılması planlanan kapasite artışı ve Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Projesi ile ilgili olarak hazırlanan ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkartılan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, ilgili Bakanlığın nihai kararını beklemektedir.
 • CEMAS: SPK tarafından Şirket’e uygulanan idari para cezasına ilişkin işlemin iptali, anılan işlemin yürütmenin durdurulması ve ödenen idari para cezası tutarının yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle Ankara 14. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davanın ilk derece mahkemesi tarafından 17/02/2016 tarihinde reddedilmesi nedeniyle, Şirket tarafından Danıştay’a temyiz başvurusu yapılmıştır. Söz konusu temyiz başvurusunu görüşen Danıştay 13'üncü Dairesi, "temyiz isteminin kabulü” ile Ankara 14. İdari Mahkemesinin kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine karar vermiştir.
 • CIMSA: Şirket 31.03.2017 tarihinde, hisse başı brüt 1.42 TL net 1.20 TL temettü dağıtma kararı Genel Kurul tara almıştır.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Eyüp Alibeyköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ve "İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında Yapı Ruhsatları alınmıştır.
 • EUYO: Şirket yönetim kurulu, 20 mn TL sermayesini, nakden 20 mn TL daha artırarak (%100 bedelli – Rüçhan fiyatı 1 TL) 40 mn TL’ye çıkarma kararı almıştır.
 • ICBCT: Şirket, sermaye artırımı sonucu elde edeceği 440 mn TL’lik fonun Kurumsal, bireysel ve KOBİ kredi segmentinde Banka büyümesine yönelik olarak müşteri taleplerinin karşılanması, yatırım bankacılığı ve dış ticaret finansmanı gibi alanlarda kullanılarak bilanço güçlenmesi için kullanacağını açıklamıştır.
 • KORDS: 2016 yılı için 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %29,642, net %25,1957 oranında toplam 57.662.308,71 TL Kâr Payı ödenmesine, Kâr Paylarının 10 Nisan 2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.
 • KRDMA, KRDMB, KRDMD: Kardemir Grubu, Nisan-Haziran 2017 döneminde toplam 577.900 ton ürün satışı programlamıştır.
 • LKMNH: Şirket açıklamış olduğu 2017 yılı beklentilerine göre; ciroda %20-23 büyüme ile 235-240 mn TL seviyesine ulaşılması, FAVÖK’de %21-26 büyüme ile 32,5-34 mn TL seviyelerine ulaşılması ve FAVÖK Marjının %13,8 -%14,2 aralığında olacağını, 2016 yılında yapılan yatırımların hedeflenen verimliliğe ve karlılığa ulaşmasıyla birlikte 2017 sonrasında %15 FAVÖK marjına ulaşılmasını hedefliyoruz. Yatırımlar tarafında ise Lokman Hekim Etlik Hastanesi'nin büyütülmesi için 2017 yılı içerisinde alımını tamamladığı arsanın plan ve proje çalışmalarını kısa süre tamamlayarak yıl içerisinde inşaat faaliyetlerine başlamayı; büyükşehirlerde ve Anadolu'da rekabetin zayıf, büyümenin hızlı olduğu şehirlerinde yatırımlar yapmayı planladığını açıklamıştır.
 • TATGD: Şirket’in olağan genel kurulu gerçekleştirilmiş olup, hisse başı net 0,170169 TL’lik nakit temettüsü onaylanmıştır. Söz konusu temettü 3 Nisan tarihinde dağıtılacaktır.
 • TSPOR: Hakim ortağımız Trabzonspor Futbol A.Ş.'nin kiracısı bulunduğu; stadyum, antreman sahaları, kamp-idari binaları ve diğer alanlardan oluşan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin, yıllık 11.000.000.-TL bedel üzerinden, Trabzonspor Futbol A.Ş.'den Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlamak üzere 15 yıl süreyle alt kira yoluyla kiralanmasına, kira bedeli artış oranının her yıl %10 oranında olmasına, kira ödeme yöntemi olarak iskontolu olarak peşin ödeme yönteminin seçilerek, 15 yıllık toplam kira bedelinin, ödemelerin bugünkü değerine indirgenmesi sonucu elde edilen değer olan 134.893.551,61.-TL (KDV hariç) üzerinden peşin olarak ödenmesine, pay fiyatımızın, işbu Yönetim Kurulu kararımız tarihinden önceki 6 aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı fiyatlarının aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket ortaklık değerinin 289.700.000.-TL olduğu ve dolayısıyla bu kritere göre de 134.893.551,61.-TL olan toplam işlem tutarımızın %50 eşik sınırın altında kalarak herhangi bir ayrılma hakkı doğurmadığına, karar verilmiştir.
 • UZERB: Şirket, ortakları İlhan Erem ve Ayşe Lalehan Erem Tokcan'nın Şirket’ten olan alacaklarının sermayeye ilavesi yoluyla %61,61616 oranındatahsisli sermaye artırımına karar verilmiştir. Artırılacak payların satış fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış Pazarı'nda oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenmesine; bu yöntemle belirlenecek fiyat ile nominal 3.050.000 TL sermaye artırımı için gerekli fonun, ortakların alacak tutarını aşması durumunda, farkın kendileri tarafından nakit diğer alacaklarına mahsuben tamamlanmasına karar verilmiştir.
 • VAKBN: Dün bazı haber sitelerinde yayımlanan "Kamu bankaları" başlıklı yazıda yer alan açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı niteliktedir. 20 Şubat 2017 tarihinde KAP'ta yayımlanan 2016 yılı faaliyet dönemine ait bağımsız denetçi raporunda; Bankamız finansal tabloları ve finansal performansının Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olduğu ifade edilmiştir. Bankamızın tüm ana kalemleri bazında finansal sonuçları gerek sektör ortalamaları gerekse beklentilerin üzerinde başarılı bir performans göstermiştir. 2017 yılbaşından bugüne kadar Bankamız hisse senedinin Bankacılık sektör endeksinin üzerindeki performansı da başarılı finansal sonuçların yatırımcılarımız tarafından teyit edildiğini vurgulamaktadır.
Yukarı