27.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • HLGYO: Y önet i m K u r ul um uz un al mı ş ol duğu k arar d oğrul tus unda ; "f i nan s al tabl ol arı n ı , S P K 'n ı n S eri II 14. 1 s ay ı l ı "S er m a y e P i y as as ı nda F i nans al Raporl am a y a İl i ş k i n E s as l ar T ebl i ği " uy a r ı nc a T ürk i y e M uhas ebe S tand artl ar ı na gö r e ha z ı r l ay an v e r aporl a yan Ş i r k eti m i z , 31 A r al ı k 2016 y ı l s onu m al i tabl ol arı ndan baş l am ak üz ere m uhas ebe pol i ti k as ı nda deği ş i k l i ğe gi derek , bi l anç oda da ha önc e m al i y et değe r i üz erin den i z l enen Y at ı r ım A m aç l ı G ay r i m enk ul l er v e M addi Dur an V arlı k l arı n gerç eğe uy gun d eğer i l e i z l enm es i ne " k arar v er m i ş ti r .
 • CCOLA: P ak i s tan'da önüm üz dek i bi r k aç y ı l i ç i nde y eni fabri k al arı n aç ı l m as ı da dahi l k apas i te y atı r ım l ar ı pl anl an m ak tad ı r . B i r örneği Ş i r k eti m i z web s i tes i nde de bul unan 17 Ş ubat 2015 tari h l i bas ı n du y urus unda Coc a Col a İç ec ek Y önet i m K urul u B aş k anı S n. T unc a y Ö z i l han' ı n da bel i r tti ği üz ere, tak i p eden 3 y ı l i ç eris i n de P ak i s tan'da Coc a -Cola sistemi olarak 30 0 m i l y on A B D dol arı y at ır ım pl anl anm ı ş t ı r . F a y s al abad v e Is l am abad y atı r ım i ç i n d eğerl endi r i l en pota ns i y el bö l gel er aras ı ndad ır . Y at ı r ım tutarı , ni hai y a t ır ım k arar ı na bağl ı ol arak deği ş i m gös terebi l i r .CCI'ni n 12 O c ak 2017 tari hl i 2016 S atı ş Hac m i A ç ı k l am a s ı'na göre, P a k i s tan'ı n s atı ş hac m i 2016 y ı l ı nda %19 a r t ı ş k ay detm i ş v e topl am CCI s at ı ş hac m i ni n %25'i ni ol u ş turm uş tur. 2015 s onu i ti bari y l e CCI P ak i s tan'da 6 f abrika i l e 35 8 m i l y on ü ni te k as a üre ti m k apas i tes i ne s ahi pti r .
 • AKSEN: 30.11.201 6 tari hi nde gerç ek l eş t i r di ği duy uru da topl am 232 M W k urul u gü c e s ahi p al tı r üz gar s antral i n s atı ş ı k onus unda anl aş m ay a v ar ı l dığ ı n ı bel i r t m i ş ti . B u doğrul tuda bu s a ntral l erden B el en A ti k , K apı dağ v e A y v ac ı k r ü z gar s an tr al l erim i z i n s atı ş l ar ı Rek abet K urul u taraf ı ndan , S eben oba v e K a r ak urt r üz g ar s antral l erim i z i n s at ı ş l arı i s e E nerj i P i y as as ı Dü z enl em e K uru m u ( E P DK ) v e Rek abet K urul u taraf ı ndan onay l anm ı ş t ı r . E ne r j i P i y as a s ı Dü z enl em e K urul u'na y a pm ı ş ol duğu mu z baş v urunu n k abul edi l m es i y l e M ardi n i l i , K ız ı l tepe i l ç es i nd e k uru l u v e i ş l etm ede bul u nan 32,0 1 M W v e 33M W k urul u güç tek i M ardi n -1 ve Mardin- 2 ak ar y ak ı t s antral l erim i z i n l i s ans l arı i pt al edi l m i ş ol up, s antral ek i p m anl ar ı A f r i k a k ı tas ı nda i nş aatı dev a m eden s antral l erim i z de k ul l anı l ac ak tı r . A f r i k a'dak i ü ç proj em i z i n i nş aa tı 2017 i l k y arı s ı i ç i nde ta m a m l anarak , Ş ubat - Haz i r a n 2017 döne m i nde böl üm b öl üm dev r e y e gi r m i ş ol ac ak tı r .
 • YKBNK: B ank am ız c a MTN progr a mı k aps am ı nda y urtd ış ı nda i hraç edi l en 185 gün v adel i 1.00 0.00 0.00 0 J P Y tutarı ndak i borç l anm a arac ı n ı n 26 .01.2 017 ta r i h i i ti b ariy l e v ades i gel m i ş ol up, i t f a i ş l em i gerç ek l e ş ti r i l m i ş ti r .
 • ANELE: S P K 'dan gerek l i i z i nl erin al ı nm as ı v e gene l k urul um uz un ona y l am as ı ş art ı y l a ; s erm ay es i ne % 24,6 8 oran ında i ş ti r ak etm i ş v e topl am oy hak l arı n ı n % 22,1 3'üne s ahi p ol duğu m uz A nel G r ubu ş i r k etl erim i z den A nel T el ek om üni k as y on E l ek tr oni k S i s tem l eri S anay i v e T i c aret A .Ş . ( A nel T el ek o m ) 'un, " Ö ne m l i Ni tel i k te k i İ ş l em l ere İl i ş k i n O r tak E s as l ar v e A y r ı l m a Hak k ı T ebl i ği " ( II 23.1 ) i l e di ğer i l gi l i m e v z uat hük ü m l eri dahi l i nd e, tüm ak ti f v e pas i fi ni n bi r bütü n hal i nde Ş i r k eti m i z taraf ı ndan "dev i r al ı n m as ı " s ureti y l e, Ş i r k eti m i z büny es i nde bi r l eş i l m es i ( "B i r l eş m e İş l em i ") i ç i n bi r l eş m e gö r üş m el erin e ba ş l anm as ı na, k arar v eril m i ş ti r .
 • DGGYO: Ş i r k eti n y atır ımı d ev a m et m ek te ol an " G ebz e Center O tel v e E k B i nal ar" proj es i f i nans m anı nda k ul l anm ak ü z ere H al k bank A .Ş .'den i l k i k i y ı l anap ara geri ödem es i z , topl am 5 y ı l v adel i , 3 ay da bi r f a i z ödem el i , 20.0 00.0 00 E uro tutarı nd a k r edi k u l l anı l m ı ş t ı r . K ul l anı l an k r edi ni n y ı l l ı k f ai z oranı % 6'd ı r . SPK Bülteni
 • B RK O bede l l i , IE Y HO US A S bi r l eş m es i am ac ıy l a, S ILV R dev r al m a bi r l eş m e a m ac ıy l a, IS F IN i s e borç l anm a arac ı i hrac ı i ç i n K urul ’a baş v uruda bul unm uş tur.
 • ZOREN ’ i n be del l i s erm ay e a r tır ımı tal ebi ; TSK B , IS M E N v e HA LK B ’ ni n bo r ç l anm a ara c ı i hra ç baş v urul ar ı k abul edi l m i ş ti r .
 • ARBUL ’ a v e A DE S E taht as ı nda gerç ek l eş en i ş l em l ere neden i y l e bi r y at ı r ım c ıy a İda r i P ara Cez as ı v e r i l m i ş ti r .
 • K al dı r aç l ı al ım s at ım i ş l em l eri nede ni y l e 6 k urum a c ez a v eril m i ş ti r .
 • P LA S P taht as ı ndak i i ş l em l er nedeni y l e 14 k i ş i y e s uç duy urus unda bul unul m uş v e 2 y ı l geç i c i i ş l em y as ağı geti r i l m i ş ti r .
 • CEMAS, IZTAR, DOBUR, MEGAP ve PIMAS hisselerinde brüt tak as uy gul am as ı na k arar v e r i l m i ş ti r .
 • HURGZ ’ ni n k ı s m i böl ünm e i ş l em i i l e bi r l eş m e ba ş v urus u ol um l u k arş ı l anm ı ş t ı r . B ül teni n tam am ı na u l aş m ak i ç i n tı k l ay ı n ız ...
Yukarı