20.03.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • BIZIM: Şirket’İn kayıtlı sermaye tavanını 2021’e kadar geçerli olmak üzere 100 mn TL’den 200 mn TL’ye çıkarma başvurusu SPK tarafınd an onaylanmıştır.
 • BTCIM: Şirket, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. il e bir yıl geri ödemesiz toplam beş yıl vadeli 70 Milyon TL tutarında kredi anlaşması imzalamıştır.
 • EKGYO: Avrupa Konutları Başakşehir projesi kapsamında üretilen 27 adet ticari bağımsız bölüm KDV Dahil toplam 82.350.000 TL muhammen bedel üzerinden, 08.04.2017 tarihi saat 12.00 de Avrupa Konutları Başakşehir Satış ofisinde açık artırma ihale yöntemi ile sat ışa sunulacaktır.
 • EMKEL: Barış Savunma Endüstrisi A.Ş.'nin elinde bulunan nominal değeri 4.165.304,91. -TL tutarındaki EMKEL hisselerinden k alan 2.171.664,85 adet hissenin rehin kaldırma işlemleri tamamlanmış olup ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Ya tırım İmalat ve Ticaret A.Ş.'ne devir işlemi gerçekleş miştir.
 • GOZDE: Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "(TR) A-" ve görünümünü "negatif", kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "(TR) A2" ve görünümünü "negatif" olarak belirlemiş tir.
 • KARSN: Şirket’in ABD Posta Servisi'nin Yeni esil Dağıtım Aracı Alım Süreci'ne ilişkin olarak prototip geliştirme teklif çağrı sına Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. ve Karsan USA LLC işbirliği ile sunduğu teklifin ihale mercii tarafından kabul edildiğini, bu kapsamda şirkete altı adet pro totip siparişi verildiğini açıklamıştı. Sözkonusu siparişe yönelik prototipler 2017 yılının son çeyre ğinde teslim edilecektir. Ayrıca Şirket, yaptığı 140 mn TL’lik sermaye artırımından 140.000.000 TL tutarında bir kaynak elde etmiştir. Söz konusu kaynağın 59 mn TL’si ile tahvil itfası gerçekleştirilmiş, 81 mn TL’si ile yan sanayi ve yurtiçi -yurtdışı tedar ikçi ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
 • KERVN: Şirket bağlı ortaklığı Melis Yapı Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne (Melis Yapı) olan 13.492.440,80 TL'lık cari hesap borcuna Melis Yapı tarafından işletilen faizin KDV yükünden kurtulmak ve cari hesap borcunu kapatmak amacıyla diğer bir bağlı ortaklık SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş.'nin sermayesinin %16,28'ine tekabül eden 11.740.000 adet SİS Dokuma payının 1,15 TL fiyattan devrediler ek söz kon usu cari hesap borcunun kapatılmasına işlem ini gerçekleştir miştir. Bu işlem neticesinde Şirket , VUK kayıtlarında 541.475 TL kar elde etmiştir. Ayrıca Şirket, finansturk.com isimli internet sitesinde bir grup yatırımcı tarafından Şirket aleyhine ve Şirketin feshi talepli dava açıldığına ilişkin haber yer almakta olup konuya il işkin tarafın a henüz bir tebligat yapılma dığını açıklamıştır .
 • METRO/ALCTL: Alcatel Lucent Teletaş Te lekomünikasyon A.Ş.(ALCTL) payları ile ilgili olarak 9,23 -10,88 TL fiyat aralığında 1.457.792 adet alış işlemi ve 10,06 -10,22 fiyat aralığından 21.788 adet satış işlemi Metro Holding tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. sermayesindeki pay oranı % 5,00 olmuştur.
 • NETAS: etaş Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasak lama kararının iptaline ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'ne y apılan istinaf başvurusu sonucunda verilen karar uyarınca ilgili dava Şirket lehine sonuçlanmış olup İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kamu ihalelerin e katılmaktan yasaklama kararı iptal edilmiştir.
 • PRKME: Şirketimizin konsantre bakır üretim faaliyeti ile ilgili varlıklarının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 195.000.000 US D + KDV bedelle, toplam 715.923.000 TL + KDV (TCMB Amerikan Doları kuru 3,6714 TL) satılması kararı alınmı ştır. Satış tutarı olan 715.923.000 TL, 20 Mart 2017 tarihinde nakden ve peşinen tahsil edilecektir. Şirket bu işlemi Şirket karlılığının olumsuz etkilenmesinin önüne geçecek yeni faaliyetlerle yola devam edilmesine imkan sağlayacak işlemlerde kullanılabileceği beklentisiyle gerçekleştirdiğini açıklamıştır. İşleme dair ayrılma hakkı fiyatı, 2,097682 TL olarak hesaplanmıştır. Şirket, yeni faaliyet alanı için yaptığı açıklamada ise Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin %100 oranındaki hissesini 15 0.000.000 ABD Doları bedelle satın alarak iştirak etme kararı almıştır. (Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılan değerlemede önerilen Şirket öz sermaye değeri 16 3.000.000 ABD Dolarıdır.) Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., uhdesinde ortalama 2069 kcal/kg alt ısıl değere sahip toplam 138 milyon ton işletilebilir linyit cevheri sahası ruhsatı ile 500 MW kurulu güce sahip olacak akışkan yataklı kazan teknolojisi ile kurulacak olan Konya Ilgın termik santrali elek trik üretim/satış lisansını bulundurmaktadır. İştirak edilen şirket Grup şirketi olup, ana hissedar Park Holding A.Ş.'dir. Bu işlem ile ilgili olarak da ayrılma hakkı fiyatı 2,097682 TL olarak belirlenmiştir. Ek Bilgi: Söz konusu ayrılma hakkı işlemleri tek Genel Kurul içerisinde ayrı maddelerde sunulacak olup, her bir madde için ayrı muhalefet şerhi konulması gerekmektedir.
 • SILVR: Şirket ile bağlı ortaklığımız Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticar et A.Ş. ve Gümüş -Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket bünyesinde birleşilmesi işleminin; 30.09.2016 tarihli finansal tablolar yerine 31.12.2016 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
 • SKTAS: Halihazırda başlatılmış bulunan sermaye artırımı sürecine ilave olarak mali durumun güçlendirilmesi için Şirket borçlarının u zun vadeye yayılması ve ilâve finansman sağlanması suretiyle yeniden yapılandırılması amacıyla , Şirket ve bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma İşl etmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., T. İş Bankası A.Ş. ve Odeabank A.Ş. (birlikte "Kredi Verenler") ve kefiller sıfatıyla (Kredi Alanlar birlikt e toplam 75 Milyon Euro veya muadili TL tutara kadar müştereken ve müteselsilen sorumlu olmak üzere) Kredi Alanlar, Eyüp Hilmi Kayhan ve Muharrem Hilmi Kayhan ile kredi temsilcisi ve teminat temsilcisi sıfatıyla Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında, Kredi Alan lar'a toplam 50 milyon Euro tutarına kadar 7 yıl vadeli döviz/TL kredi kullandırılmasına ilişkin olarak Kredi Sözleşmesi imzalanmış; kredinin teminatını teşkil etmek üzere Şirket ve/veya Söktaş Dokuma'nın mülkiyetinde bulunan çeşitli aktiflerin i potek edilmesi/rehnedilmesi ve Şirket sermayesini temsil eden paylar üzerinde hisse rehni kurulması amacıyla gerekli diğer her türlü belgelerin imzalanmasına ve ge rekli işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
 • THYAO: THY’nin yolcu sayısı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %9 düşerek 4.09mn oldu. Böylece yılın ilk 2 ayındaki düşüş %10 olarak gerçekleşti. AKK (Arz edilen koltuk Km) %9 düşerken, uçak doluluk oranlarındaki 129bp’lık artış sayesinde ÜYK (Ücretli yolcu Km)’deki düşüş %8 oldu . Yılın ilk 2 ayında doluluk oranları pek değişmezken ÜYK %9 geriledi. YF Araştırma Yorum: THY’nin ÜYK’sı Şubat ayında %8 daralırken Pegasus daha önce aynı ay için %4 artış açıklamıştı. THY’nin verilerindeki bu zayıflık hisse senedi performansını kısa vadede olumsuz etkileyebilir. Kâr Payı Dağıtım Kararı Alanlar (BIST-100) BRSAN – Hisse Başı et: 0,50575 (Planlanan Dağıtım Tarihi: 31 Mayıs 2017 Genel K urul Tarihi: 23 Mart 2017) SPK Bülteni (2017/11 Sayılı ve 17 Mart Tarihli bültene buradan ulaşabilirsiniz) KERV hissesi hakkında, SPK devam eden inceleme sonucunda, Şirket malvarlığının SPKn’nin 21. maddesi kapsamında azaltılmasını n engellenmesini teminen, SBK Holding A.Ş. ile Şirket arasında akdedilen kira sözleşmesinin muvazaalı olduğunun tespiti için dava açılmasına ve kira sözleşmesinin muvazaalı olduğunun tespiti için Kurul tarafından açılacak dava gerekçe gösterilerek, Bodrum 2. İcra Müdürlüğü’nde n söz konusu dava sonuçlanıncaya dek ihalenin ertelenmesinin talep edilmesine, karar verilmiştir. Endeks Değişiklikleri Eklenen Çıkan YedekBIST-100BANVT, SASA, YATAS, GLYHO, ERBOSBRSN , ECZYT, YAZIC, VERUS, CIMSAMRDIN, ALCTL, MEPET, AVTUR, AKCNSBIST-50 ZOREN, TATGD AEFES, NETASTTRAK, EGEEN, KARSNBIST-30 ASELS CCOLA BJKAS, PGSUS
Yukarı