13.04.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSA: Akrilik elyaf için yeni kullanım alanları bulmak ve yeni ürünlerle ya da stratejik işbirlikleriyle büyüme hedefleri olan Şirket, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' ndan Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir.
 • ALCTL: Acatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş, Sabit Erişim çözümleri konusunda satışını gerçekleştireceği ve 3 yıllık süreyi kapsayan siparişi almış olup, tutarı 7.2 M€'dur.
 • BANVT: Şirket’in toplam ödenmiş sermayesinin yaklaşık %79.48'ine tekabül eden hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak BRF GmbH ile Hissedarlar arasında 9 Ocak 2017 tarihinde imzalanan ve BRF GmbH tarafından Avusturya kanunları çerçevesinde kurulan BRF GmbH'ın bağlı ortaklığı olan TBQ Foods GmbH'a devir ve temlik edilen hisse satış sözleşmesi tahtında, İşlem'in kapanışının gerçekleşmesi ve Şirket hisselerinin devri için gereken ön koşulların bir kısmının tamamlandığı ve henüz tamamlanmamış ön koşulların öngörülen olağan genel kurul tarihi olan 13 Nisan 2017 tarihine dek hazırlanamayacak olması nedeniyle, kapanışın sonraki bir tarihe ertelenerek İşlem ile ilgili gündem maddelerinin reddedilmesinin planlandığı ve İşlem'in en kısa sürede tamamlanması için her türlü ön koşulun yerine getirilmesine ve her türlü evrakın en kısa sürede hazırlanmasına yönelik olarak yeni tarihin bugün açıklanacağı belirtilmiştir.
 • BOYP: Boyner Holding A.Ş. tarafından Şirket’in, çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %12'sine tekabül eden toplam 6.924.000 TL nominal değerdeki payların, pay başına 25 TL değerle (toplam 173.100.000 TL tutara denk gelecek şekilde) Mayhoola for Investments LLC'ye devri, ilk etaptaki yaklaşık %4,7'lik satışı müteakip, geri kalan yaklaşık %7,3'lük kısmın da satışı ile tamamlanmıştır. Satın almanın her iki aşamasının da tamamlanmasıyla Şirket’in yönetim kontrolü değişikliği meydana gelmeyecek şekilde, Mayhoola'nın pay oranı yaklaşık %42,68 ve Boyner Holding'in pay oranı ise yaklaşık %42,80 olmuştur.
 • DURDO: Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş'nin, gelişen ihracat pazarlarındaki talebini karşılamak, mevcut kapasitesini arttırmak, daha yüksek katma değerli ürünleri üretmek üzere, nitelikli bir baskı makinesi yatırımı yapmaya karar vermiştir. Yapılacak yatırımın için öngörülen bütçe, yaklaşık 6.500.000 EUR olacaktır. Makine alımı ile ilgili, gerekli araştırmaların yapılıp, en kısa zamanda siparişin verilmek üzere yetkilendirme yapılmıştır.
 • GOLTS: Şirket’in hisse başı net 0,425 TL’lik net nakit temettüsünün de görüşüleceği Genel Kurul toplantısı için tarih 22 Mayıs olarak belirlenmiştir.
 • IHEVA: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan Ar-Ge Merkezi başvurusu onaylanmış ve kabul edilmiştir. Ar-Ge Merkezi; operasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve mevzuatta öngörülen yeterli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina içinde yer alan bir birimdir.
 • NTTUR: Besim Tibuk, 1,77 1,78 TL fiyat aralığından 1.250.000 adet alış işlemini 2.222.118 TL bedelle gerçekleştirmiştir.
 • OZKGY: Portföydeki varlıklardan Ataşehir, Bulvar 216'da yer alan B09 no.lu bağımsız bölümün ½ hisse payına ilişkin olarak Akyön Tesis İşletmeleri A.Ş.(Akyön) ile imzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi'nin, Akyön'ün sözleşmeden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması sebebiyle, fesih edilmesine; Akyön tarafından sinema olarak işletilmekte olan B09 no.lu bağımsız bölümün diğer yarısına ilişkin olarak yapılmış mevcut kiralama işleminin revize edilerek, bağımsız bölümün tamamının aylık 15.000,-USD+KDV bedel karşılığında Akyön'e kiralanmasına, Söz konusu bağımsız bölüme yapılan sinema yatırımı kapsamında edinilmiş olan kıymet ve demirbaşların, sinemanın halihazırda Akyön tarafından işletilmesi sebebiyle başka herhangi bir şirkete satılmasının mümkün olmadığı da düşünülerek Akyön'e satılmasına ve satış bedelinin maliyet bedeli+%5 kar ile KDV dahil toplam 1.998.015,43 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 • PRKME: Şirket, Genel Kurul’unu 10 Mayıs tarihinde toplama kararı almıştır. Genel Kurul’a katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 9 Mayıs olarak açıklanmıştır. Söz konusu toplantıda, Bakır üretim faaliyetinin Cengiz İnşaat’a satışı konusu görüşülecektir. Ek Bilgi: Söz konusu işleme dair ayrılma hakkından faydalanmak isteyen yatırımcıların, Genel Kurul’a katılarak “muhalefet şerhi” koydurması gereklidir.
 • ZOREN: Şirket’in %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesinin 260.000.000 TL'den tamamı Ortaklara Borçlar hesabında kayıtlı alacağından karşılanmak suretiyle 560 mn TL'ye çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde iştirak edilmesine, toplam 300 mn TL karşılığı yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmak suretiyle, ZDÜAŞ'tan olan alacağın 300 mn TL tutarındaki kısmı ile mahsup işleminin yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarı