12.04.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • BSOKE: Şirketin, SPK mevzuatına göre hesaplanan 2016 yılı Net Dönem Zararı 17.265.003,00 TL'dir.2016 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisi 11 Nisan 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından kabul edildi.
  • BTCIM: Esas Sözleşme tadil tasarısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle kayıtlı sermayenin 150.000.000 TL ‘den 400.000.000 TL ‘ye çıkarılması hususu Genel Kurul tarafından onaylandı.
  • CCOLA: Şirketin 22.05.2017 tarihinde, brüt 0.19 TL net 0.16 TL nakit temettü dağıtılma teklifi Genel Kurul’da oy birliği ile kabul edilmiştir.
  • HLGYO: Halkbank Genel Müdürlük binası olarak kullanılan "Ataşehir Finans Kule" binamızın Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne kiralama süresi, 01.04.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık 1.200.000.-TL+KDV kira bedeli üzerinden, yeni bir kira sözleşmesi imzalanarak 1 yıl daha uzatılmıştır.
  • MGROS: Şirket, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2016 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2016 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verdi.
  • PETKM: İlgi 19.08.2015 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz; grup Şirketlerimizden STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir.
  • VESBE: Şirket Yönetim Kurulu, brüt 0.94 TL net 0.80 TL nakit temettü dağıtım kararını Genel Kurul onayına sunacaktır. Nakit kar payı hak kullanım tarihi henüz belli değildir.
  • VESTL: 2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 167.719.000 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre ise 102.637.476 TL net dönem kârı elde edilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 167.719.000 TL net dönem kârından, geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonucu dağıtılabilir kârın kalmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına, 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
  • VKGYO: Şirket 11 Nisan 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, net dağıtılabilir dönem karının % 10'u oranına tekabül eden, safi karın 4.500.000,-TL'lik kısmının bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı %2.11 ‘dir.
Yukarı