10.02.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ATAGY: Portföyde yer alan Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Sultanorhan Mah. Hükümet Cad. 7 pafta, 90 Ada 25 no.lu parselde kayıtlı gayrimenkulün yapı kullanma izin belgesi 09/02/2017 tarihi itibariyle alınmıştır.
 • DOCO : 2016/2017 Mali Yılı İlk Üç Çeyreği Sonuçları 16 Şubat 2017 tarihinde yayınlanacaktır
 • GOODY: Şirket, 2016 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu bedelsiz sermaye artırımının iç kaynaklardan karşılanarak tamamlanması sonucunda kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşıldığı dikkate alarak; Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 21.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar vermiştir.
 • HDFGS: Sibel Gökalp 2 mn lot Şirket hissesini Borsa İsatnbul’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya kayıt başvurusunda bulunmuştur.
 • ISBIR/MARTI: SPK, iki şirketin de 31.12.2016 finansallarının açıklanmasına ilişkin ek süre başvurularını olumlu karşılamıştır. Buna göre ISBIR 12 Nisan 2017, Martı Otel ise 23 Şubat 2017 tarihine kadar süre almıştır.
 • KOZAL: Şirket’in İrlanda’daki iştiraki Koza Inc.’e ait olan ve 84 milyon Euro bulunan Garanti Bankası Lüksemburg Şubesi'ndeki hesapları üzerinden her türlü para çekilmesi, para transferi ve her türlü benzeri işlemlerin önlenmesi ve hesapları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına kararı Şirket lehine bozulmuş ve itiraz kabul edilmiştir.
 • MAKTK: Şirketin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 100% oranında artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, çıkarılmış sermayenin 200.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7. maddesinin yeni şeklinin tescili 26.01.2017 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.
 • METRO: Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.' nin, paylarının halka arzı işlemleri için Genel Kurul'undan yetki alınması kararına ilişkin 20.01.2014 tarihli KAP duyurumuzun gerekleri o dönemdeki koşullar nedeniyle ilerletilerek sonuca ulaştırılamamıştı. Mevcut durumda koşulların uygunluğu düşüncesiyle Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, bağlı ortaklığın paylarının halka arz edilmesi çalışmalarına yeniden başlanılması hususunda ki kararını şirketimize iletmiştir.
 • MGROS/KIPA: Migros Ticaret A.Ş. ile Tesco Overseas Investments Limited ("Satıcı") arasında, Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin Satıcı'ya ait yaklaşık %95,50 oranındaki paylarının satın alınması amacıyla, resmi makam ve kuruluşlardan izin alınması kaydıyla, pay alım satım sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, 21.06.2016 tarihinde gerekli yasal iznin alınması için, bu tarih itibarıyla Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldığı açıklanmış, yukarıda yer verilen sonraki tarihlerde ise, konuya ilişkin olarak anılan kurumun incelemesinin devam ettiği açıklanmıştı.Rekabet Kurulu, 10 ilçede yatay yoğunlaşma ve ayrıca Anadolu Endüstri Holding A.Ş. iştiraklerinden Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş'nin bira pazarında hakim durumunu güçlendirme endişelerinin Migros'un 25.01.2017 tarih ve 580 sayı ile sunulan taahhüt paketi ile giderildiği kanaati ile işleme 09.02.2017 tarihinde 17-06/56-22 sayılı karar ile izin vermiş bulunmaktadır.Bu çerçevede, hisse devir işleminin pay alım satım sözleşmesinde belirtilen önkoşulların yerine getirilmesini takiben gerekli işlemlerin tamamlanarak 01.03.2017 tarihinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. YF Araştırma Yorum: Sonuç olarak, Kipa satın alımını Migros’un uzun vadeli büyüme stratejisi olarak olumlu değerlendirsek de bu durumun fiyatlarda olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Kipa’nın Migros finansalları üzerinde yaratabileceği baskıyı ve Migros’un mevcut yüksek çarpanlarını göz önünde bulundurduğumuzda, ilk pozitif etkinin ardından kar satışlarının gelebileceğini düşünmekteyiz.
 • NTHOL : Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.01.2017 ve 18.01.2017 tarihli kararları gereğince,bağlı ortaklıklarının sahip olduğu 27.150.000 TL nominal bedelli paylar sermaye azaltımında kullanılmak üzere geri alınmıştır.Bahse konu bu payların,SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19. maddesi ile SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca itfa edilebilmesi için09.02.2017 bugün itibariyle izin alınmak üzere SPK'na başvuru yapılmıştır.
 • OTKAR: 2016 yılının 4.Çeyreğinde 55 mn TL FAVÖK ve 37 mn TL net kar elde etmiştir yıl toplamında ise 69.7 mn TL net Kar elde etmiştir.Net Kar 2015 yılında 79.5 mn TL seviyesindeydi. (YF Beklenti: 29 mn TL, Piyasa Beklentisi: 32 mn TL olarak açıklanmıştır.) YF Araştırma Yorum: Beklenenden daha yüksek gerçekleşen net kar rakamına rağmen, şirketin daha zayıf operasyonel performansını takiben 4Ç16 sonuçlarının hisse üzerinde nört etkisi olmasını bekliyoruz. Şirket %15’lik ciro büyümesi hedefini 2016 yılında aşmış oldu ve karlılığını artırmayı başardı. Otokar’ın %91 temettü ödeme oranı ile kar payı dağıtmasını bekliyoruz ki bu da %2.0 temettü verimine denk geliyor. Şu anda Otokar için hisse başına 150 TL hedef fiyatımızı ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz.
 • VAKBN: Banka tarafından 2012 yılında ihraç edilmiş bazı tahvillerin Basel III uyumlu şartlara sahip yeni tahviller ile değiştirilmesi kapsamında takas işleminin 13 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, söz konusu tahvillerden nominal tutarı toplamda 227.605.000 USD olan tahviller takas edilecektir.
 • VESBE: Şirket 2016 yılının 4. Çeyreğinde 41 mn TL net kar açıklamıştır. Yıl toplamında ise da 325 mn tl kar elde etmiştir. 2015 yılında bu rakam 163 mn tl seviyesindeydi. Bugün Açıklanması Beklenen Bilançolar: -TTRAK ( YF araştırma: 139 mn TL FAVÖK, 82 mn TL net kar elde etmesi bekleniyor )
Yukarı