Şirketimiz Nezdindeki Emanet ve Alacakları Zamanaşımına Uğrayacak Müşterilerimiz Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin" 22. Maddesi uyarınca yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde YTM'ye gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, ilgili yönetmeliğin 23. Maddesi uyarınca; Yatırım Kuruluşlarının 22. Madde uyarınca zamanaşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklar tutarına bakılmaksızın Nisan ayının başından itibaren yatırım kuruluşlarının kendi internet sitesinde, liste halinde ilgili yıl sonuna kadar ilan edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler için zamanaşımı dolma süresi 31.12.2014 tarihi olarak belirlenmiştir. Bu itibarla, aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin 31.12.2014 tarihine kadar geçerli bir kimlik belgesi ile Şirketimize başvuruda bulunmamaları halinde ilgili mevzuat hükümleri gereğince zamanaşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirilerin Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredileceğini bildiririz. Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Konuyla ilgili listeye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Yukarı