Şirketimiz Nezdindeki Emanet ve Alacakları Zaman Aşımına Uğrayacak Müşterilerimiz Hakkında Önemli Duyuru

30.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83/4. maddesinde“Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM'ye emaneten devredilir. YTM'ye devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donar. Bu emanet ve alacakların devri, izlenmesi, bu emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı ile başvuran hak sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Şu kadar ki, bu fıkrada değişiklik yapan Kanunun yayımlandığı tarihten önce YTM'ye gelir kaydedilen tutarlar iade edilmez.”  denilmiştir.

27.02.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 24-28. maddeleri arasında zamanaşımına uğrayacak varlıklara ilişkin olarak Yatırım Kuruluşları tarafından izlenmesi gereken prosedürler net bir şekilde ifade edilmiştir.

Yönetmelik’in 25/2. maddesi uyarınca 2021 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacaklılarının listesi tutarına bakılmaksızın 27.04.2020 – 31.12.2021 tarihleri arasında Şirketimize ait https://www.yf.com.tr/ adlı kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir.

İnternet sitemizde ilan edilen listede bulunan müşterilerimizin, zamanaşımı süreleri dolmadan Şirketimize geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları gerektiğini, aksi halde ilgili mevzuat hükümleri gereği zamanaşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirilerin Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredileceğini ilanen bildiririz.

Konuyla ilgili listeye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
 

Yukarı