Şirketimiz Nezdindeki Emanet ve Alacakları Zaman Aşımına Uğrayacak Müşterilerimiz Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) 83 üncü maddesine dayanılarak 27 Şubat 2015 tarih 29280 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin (Yönetmelik) Zamanaşımı başlıklı 24. Maddesinin  birinci fıkrasında;

“MADDE 24 – (1) Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kâr payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden; yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM’ye gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

İlgili yönetmeliğin 25. Maddesi uyarınca; Yatırım Kuruluşlarının 24. Madde uyarınca zamanaşımına uğrayacak olan emanet ve alacakların listesini kendi internet sitelerinde ilan etmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda Şirketimiz nezdinde 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak hesaplar ile zamanaşımı dolma sürelerini gösterir liste bu duyurumuz ile ilan edilmektedir.

Bu itibarla, aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin zamanaşımı süreleri dolmadan geçerli bir kimlik belgesi ile Şirketimize başvuruda bulunmamaları halinde ilgili mevzuat hükümleri gereğince zamanaşımına uğrayacak olan emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kâr payı ve diğer getirilerin Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredileceğini bildiririz.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Konuyla ilgili listeye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Yukarı